Home
Menu

Wie zijn wij?

De medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan het goed functioneren van de school. Zij praat en denkt mee over het vakantierooster, begroting en formatieplan, huisvesting en schoolplanontwikkeling. Ook kan de MR bepaalde schoolaangelegenheden onder de aandacht van de directie brengen. Zo wil de MR openheid, transparantie en overleg in de school bevorderen. De medezeggenschapsraad heeft een initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de beleidsmatige aspecten van de school conform het Medezeggenschapsregelement voor basisscholen.

 

Waarover spreken wij?

Jaarlijks terugkerende stukken waarbij MR goedkeurings- of adviesrecht heeft 

Document

Actie MR

Periode

Begroting

Advies

Begin december

Jaarverslag

Advies

September

Jaarrekening

Advies

Begin juni

Vakantierooster

Advies

Maart

Samenstelling formatie

Goedkeuring personeelsgeleding MR

Maart (concept) en juni

Schoolgids

Goedkeuring

Begin juni

Jaarverslag MR-SC

Ter kennisneming voor schoolleiding, personeel en ouders

Oktober

Schoolplan(*)

Goedkeuring

 

(*) eenmaal in de vier jaar


MR-leden schooljaar 2020-2021

De MR op st. Aloysius telt vier leden: twee ouders en twee teamleden en vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders besluit. Op eigen initiatief kunt u onderwerpen of ideeën doorgeven aan één van de MR-leden.

Namens de ouders: Inge ter Schegget en Marieke de Lange (voorzitter).
Namens het team: José Kooijman en Martin Hondeveld.

 

GMR
De GMR bespreekt gemeenschappelijke belangen met het College van Bestuur van alle mijnplein-scholen. Marieke de Lange zit namens de MR in de GMR van mijnplein.

 

Heeft u vragen of wilt u de notulen inzien? Dan kunt u contact opnemen met mr.aloysius@mijnplein.nl