Home
Menu

Onze visie

Wij willen het kind volgen en denken in kansen om zo het optimale uit het kind te halen. Onze kinderen zijn gelukkige, evenwichtige mensen, klaar voor de maatschappij van nu en morgen. Samen betekenisvol leren in samenhang, maakt dat onze kinderen oog hebben voor elkaar en  voor de wereld om hen heen. Zij kunnen deze wereld op de juiste manier begrijpen, omdat zij in staat zijn om verbanden te leggen en flexibel te zijn.


Dit betekent dat wij erkennen dat ieder kind authentiek is. Je mag zijn wie je bent. We willen ernaar streven dat ieder kind zijn eigen kwaliteiten leert kennen en kan ontwikkelen.

Wij willen de kinderen helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die je nodig hebt om een gelukkig mens te worden. Om gelukkig en evenwichtig te zijn, moet je je geaccepteerd voelen. We willen een veilige haven zijn, waar oog is voor ieder kind en elkaar.

We beseffen dat de onderwijsbehoeften van kinderen verschillen. Om kinderen een optimale ontwikkeling te kunnen bieden, kiezen we ervoor om samen na te denken over de best passende ‘leer’-route. Wat we kinderen willen leren heeft betekenis voor ze en vindt zoveel mogelijk plaats in een stimulerende leeromgeving. Dit willen we doen door thematisch onderwijs in samenhang te bieden.

De school is een minimaatschappij, een oefentuin, met regels en structuur. Waarin  je optimaal mag groeien. Waar je fouten mag maken. Waar je elkaar ontmoet, mag leren van en met elkaar. Waar we respectvol met elkaar omgaan.

De maatschappij van morgen vraagt om creatieve, zelfstandige mensen, die tevens goed kunnen samenwerken. Onderzoeken, ontdekken, kritisch zijn en oplossen van problemen zijn belangrijke vaardigheden om je als mens staande te houden. Wij willen kinderen hierbij helpen en begeleiden.

Ouders zijn onze partners in de opvoeding en wij onderhouden die relatie met respect en zorg.

Het wij-gevoel staat hoog in ons vaandel en is in heel onze organisatie zichtbaar; samen lerend onderweg

SCHOOLGIDS


In de schoolgids kunt u alle informatie vinden die voor u van belang kan zijn. De schoolgids bevat niet alleen de belangrijke adressen, schooltijden en data, maar ook hoe bijvoorbeeld de school het onderwijs probeert te realiseren en te organiseren. Hopelijk vindt u in deze gids alle informatie die u nodig heeft. Heeft u nog vragen, dan zijn wij natuurlijk altijd bereid die voor u te beantwoorden.


ONS LOGO
De betekenis van het nieuwe logo:
De Aloysiusschool wil een school zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan. We houden rekening met de verschillen, want ieder kind is uniek. Dit is vorm gegeven met verschillende, gekleurde, blije kinderen. In het logo is de ingang van de school opgebouwd uit bouwlatjes, want de Aloysiusschool wil bouwen aan de toekomst, het geeft een doorgaande ontwikkeling weer. Zo bouwen we aan de ontwikkeling en de toekomst van onze kinderen.

ALLES IN 1
Betekenisvol thematisch onderwijs in samenhang.

De methode Alles-in-1 past bij onze visie, want het staat voor betekenisvol onderwijs in samenhang. Een belangrijk uitgangspunt is het werken in thema’s, waardoor er betekenisvol geleerd en gewerkt kan worden. Dat betekent in de praktijk dat alle vakken in het thema gegeven worden, behalve rekenen, schrijven en gym.

Doordat deze methode werkt met 6 niveaus, is het goed toe te passen in combinatiegroepen. Er wordt namelijk 1 instructie gegeven,  waarna kinderen op eigen niveau de verwerking gaan maken. Elk thema wordt feestelijk afgesloten, waarvoor ouders worden uitgenodigd  om het werk van de kinderen te komen bekijken.

Betekenisvol onderwijs houdt ook in dat wij de wereld willen intrekken en de wereld willen binnenhalen. Hiervoor doen we ook een beroep op de hulp van ouders voor goede ideeën en de begeleiding van de activiteiten. Vooraf aan elk thema wordt een flyer uitgegeven waarin de globale planning beschreven staat.


KANJERTRAINING

Dit zijn de kanjerregels waar we op school voor gaan en staan.
Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat het kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

De verklaring is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in (lastige) sociale situaties. De training leert hen hoe ze zelf problemen kunnen oplossen en daardoor komt tijd en energie vrij die zo nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. De kinderen worden geholpen in positief gedrag.

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van 4 manieren van reageren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes en petten:

Konijn ( gele petgedrag)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil.
Dit kind denkt slecht over zichzelf en goed over de ander.
De pestvogel ( zwarte petgedrag)
Uitdager, bazig, brutaal, pester.
De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over de ander.
De aap ( rode petgedrag)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot.
De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over de ander.
De tijger ( witte petgedrag)
Is zich zelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag.

Hoe leren we kinderen reageren op: vals beschuldigen, spullen afpakken, schoppen, slaan, voordringen, bedreigen, de baas spelen?
1. Ik doe bang als een konijn. Mijn tegenstander vindt mij een sukkel en gaat gewoon door.
2. Ik doe raar en grappig, als een aap. Mijn tegenstander vindt mij dan raar en gaat gewoon door.
3. Ik doe als een pestvogel. Ik scheld terug, ik doe brutaal en ram erop los. Want dit pik ik niet. Mijn tegenstander ramt net zo hard of harder terug.
4. Ik doe daarom als een tijger. Ik wil geen ruzie maken en ook geen sukkel zijn. Daarom doe ik als volgt: Ik let op mijn gevoel: ruziemaken is vervelend. Ik denk na wat ik wel en niet wil. Ik vraag of de ander wil stoppen, want ik vind dit niet leuk. En ik loop weg. Als de ander doorgaat, roep ik de hulp in van de leerkracht. Deze zorgt voor passende straf en licht desgewenst de ouders in.

De Kanjertraining probeert elk kind te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen. Iedereen wil toch een kanjer zijn!

Op school is een Kanjerboek voor ouders aanwezig. Wie hier meer van wil weten en lezen mag dit boek altijd lenen. Het is belangrijk om samen voor de Kanjerregels te gaan en te staan, want we willen een school met de volgende uitstraling >>>          
 
We vertrouwen elkaar
 We helpen elkaar   
 We werken samen
 We hebben plezier
 We doen mee

                       
OPLEIDINGSSCHOOL
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is de St. Aloysiusschool een opleidingsschool, omdat wij vinden dat het in het belang is van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven. De school ziet het mede opleiden van aanstaande collega's dan ook als een verantwoordelijkheid. Daartoe werken we samen met de KPZ in Zwolle en leiden we samen de nieuwe leerkrachten op. Door deze samenwerking worden aanstaande leerkrachten ingevoerd in de cultuur van de school maar ook van het onderwijs als geheel.
Dat betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega's vorm geven, maar ook dat door de inbreng van de studenten de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren. Zo maakt het samen opleiden deel uit van onze ambitie de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren.

Bij ons op school lopen de volgende studenten stage:
Groep 1-2           meester Ruben (O.A.) 

Groep 3-4           Juf Mirthe 
(1e jrs)
Groep 5-6           juf Eline (3
e
jrs) 
Groep 6              WPO-leerkracht Michelle Brummel (4e jrs) 
Groep 7-8           juf Anouk (1e jrs) 

De vierdejaars student van de KPZ staat 2 dagen per week  voor de groep en wordt beschouwd als lid van het team, een junior-collega. Zij functioneert als een volwaardige leerkracht en staat onder begeleiding van de BOA/OIS (begeleider op afstand)(Opleider in de school).

Bij ons op school vormen de studenten een stageleergroep. 
Samen werken zij onder leiding van de OIS aan een schoolontwikkelingsvraag. Dit maakt dat deze studenten op schoolniveau actief participeren in de schoolontwikkeling. 

 


 


  


 


 


.


 

  


 

 

 


 


          


Directeur                
Mariëlle van der Vegt
Intern begeleider   
Martin Hondeveld 
ICT-coördinator
Alex Paimans 
Leerkracht gr 1-2    
José Kooiman
Ashley Maatman (WPO)
Leerkrachten middenbouw
Wendy Jager
Jasmijn Tutert
Marlous Esselink
Leerkrachten bovenbouw  
Ingrit Rezelman
Jasmijn Tutert
Birgit Heuver 
Drama-dans
Sandra Smulders
Onderwijsvernieuwer
Marlous Esselink
Gedragsexpert 
Wendy Jager